Adatvédelem

Kérjük, szíveskedjék az alábbi feltételeket figyelmesen elolvasni!

A KELER Zrt. weboldalainak megnyitásával és használatával Ön az alábbi feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg, és ne használja weboldalainkat!
 
A jelen jognyilatkozat tartalmazza a KELER Zrt. által http://www.keler.hu domain néven és aldomain helyeken üzemeltetett weboldalak tekintetében a felhasználási feltételekre, a rendelkezési jogokra és a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó tájékoztatást.
 
A KELER Zrt. honlapja használatának feltételei
Jelen honlap szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt áll, annak vagy bármely részének jogosulatlan felhasználása a szerzői jog, illetve a védjegyoltalom megsértésének minősül. A weblapon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével, a szerzői jogra vonatkozó rendelkezések betartása mellett használhatóak fel. Tilos a honlap tartalmát jogszabályba ütköző vagy a KELER Zrt. jó hírnevét vagy üzleti érdekét sértő módon vagy célra felhasználni. A honlapnak vagy annak bármely részének a fentiekben leírt és a szerzői jog által meghatározott szabad felhasználás körén kívüli felhasználása kizárólag a KELER Zrt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.
 
Jelen honlap egyes szolgáltatások használata esetén – azok használata minőségének növelése, illetve a felhasználó számára egyszerűbbé tétele érdekében – anonim felhasználó-azonosítókat (cookie) alkalmaz. (Az anonim felhasználó-azonosító – cookie – egy olyan egyedi számítógép-azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. A jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót személy szerint azonosítani, csak számítógépének felismerésére alkalmas.) Amennyiben nem szeretné, hogy anonim felhasználó-azonosító kerüljön a számítógépére, állítsa be böngészőjét úgy, hogy az ne engedje meg azok elhelyezését. Ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában ér el, mintha engedélyezte volna az anonim felhasználó-azonosítók elhelyezését.
 
Rendelkezési jogok
A KELER Zrt. honlapján megjelenő információk – az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos dokumentumok kivételével – kizárólag tájékoztató jellegűek. A KELER Zrt. minden lehetőt megtesz annak érdekében, hogy a honlapon megjelenő adatok, információk valósak, pontosak, egyértelműek és időszerűek legyenek, azonban ezeket nem áll módjában szavatolni és azokért így semmilyen felelősséget nem vállal.
 
A KELER Zrt. kizárja a felelősségét a honlap tartalmát képező adatok, információk felhasználásából eredő mindennemű kárért. A honlapon található egyetlen információ sem tekinthető olyannak, mint amely bármilyen befektetésre ösztönözne.
 
A KELER Zrt. kifejezetten kizárja a felelősségét a honlapon megjelenő, harmadik személyektől származó adatok, információk valódiságáét, illetve teljes körűségéért. A KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír kibocsátók vagy más harmadik személyek késedelmes, hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő információk pontatlanságáért.
 
A honlapon található, más weboldalra mutató linkek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, a KELER Zrt. azok tartalmáért vagy a felhasználásukból eredő kártért való felelősségét kizárja.
 
A KELER Zrt. minden lehetőt megtesz a honlaphoz való folyamatos és hibamentes hozzáférés biztosítására, azonban azt garantálni nem tudja. A KELER Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlaphoz való hozzáférést részben vagy egészben korlátozza vagy megszűntesse. A honlap vagy az ott elérhető információk, dokumentumok hozzáférhetőségének hiányából, hiányosságából, késedelméből, a honlap nem megfelelő működéséből, esetleges üzemzavarból vagy harmadik személy általi illetéktelen megváltoztatásából eredő károkért, illetve veszteségekért a KELER Zrt. a felelősségét kizárja. A KELER Zrt. nem felel azokért a károkért, melyek a honlap használata során bekövetkező esetleges vírusfertőzésekből vagy egyéb számítógépes támadásokból erednek.
 
Szerződés vagy jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában a honlapon keresztül a KELER Zrt. rendelkezésére bocsátott információ (ötlet, koncepció) vonatkozásában a KELER Zrt.-t semmilyen titoktartási kötelezettség nem terheli. A honlapon keresztül a KELER Zrt. rendelkezésére bocsátott ilyen információ (ötlet, koncepció) vonatkozásában az információ szolgáltatója annak közlésével egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az adott információ felhasználásra és nyilvánosságra hozatalra alkalmas, hozzájárul annak a KELER Zrt. által, ellenérték nélkül, egészben vagy részben történő felhasználásához, illetve nyilvánosságra hozatalához.
 
A fenti felelősségkizáró nyilatkozatok azon esetekre is vonatkoznak, ha a KELER Zrt.-t a lehetséges károkról, veszteségekről tájékoztatták.
 
A személyes adatok kezelése és védelme
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezései értelmében a KELER Zrt. a Tpt.-ben szabályozott feladata ellátásához, azon ügyletek tekintetében, amelyeknél szerződő félként szerepel, személyes adatot kezelhet. A Tpt. alapján továbbá a központi értéktár (KELER Zrt.) és a központi szerződő fél (KELER KSZF Zrt.) a Tpt.-ben szabályozott feladata ellátása érdekében jogosult a fentiek szerint kezelt személyes adatokat külön felhatalmazás nélkül egymásnak átadni.
 
A KELER Zrt. a honlapján keresztül rendelkezésére bocsátott vagy általa a fentieknek megfelelően megismert személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásainak megfelelően kezeli.
 
Amennyiben a KELER Zrt. honlapján keresztül személyes adatot bocsát a KELER Zrt. rendelkezésére, úgy azzal hozzájárul ezen személyes adatoknak az Info tv. szerinti nyilvántartásához és kezeléséhez. Az adatkezelés célja a KELER Zrt. honlapja szolgáltatásai igénybevételének, fenntartásának és védelmének a teljesítése. A KELER Zrt. törekszik arra, hogy a honlapján keresztül továbbított adatokat védje az illetéktelen hozzáféréstől, azonban ezért felelősséget nem tud vállalni.
 
A KELER Zrt. a honlapján keresztül rendelkezésére bocsátott alábbi személyes adatokat kezeli: a természetes személy
  • vezeték- és keresztneve
  • felhasználói neve,
  • jelszava,
  • elektronikus levélcíme (e-mail címe).
A KELER Zrt. a fenti személyes adatokat csak addig az időtartamig kezeli, ameddig az azok kezelésére okot adó körülmény a személyes adatok tekintetében azonosítható természetes személlyel kapcsolatban fennáll.
 
A KELER Zrt. honlapjának használatával, a honlap szolgáltatásának igénybevételével összefüggésben kezelt adatokat kizárólag a KELER Zrt. titoktartásra kötelezett munkavállalói ismerhetik meg.
 
A KELER Zrt. honlapján rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatban az érintetteknek joga van az Info tv.-nek megfelelően:
  • tájékoztatást kérni az adatkezelésről,
  • a személyes adatok helyesbítését kérni,
  • a személyes adatok zárolását vagy törlését kérni.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében az érintetteknek joga van a polgári jog szabályai szerint bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulni. (Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A perre pedig az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes.)  A jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Info tv. tartalmazzák.
 
A KELER Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap, illetve jelen nyilatkozat tartalmát részben vagy egészben bármikor szabadon megváltoztassa a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével.
 
A KELER Zrt. honlapjára való belépéssel és a honlap használatával Ön a fenti feltételeket tudomásul veszi és betartja.

Kapcsolat

Füzesi Fruzsina

Értékesítési és ügyfélkapcsolati vezető
Telefon: +36 1 483 6292

Soós-Arató Mónika

Értékesítési és ügyfélkapcsolati munkatárs
Telefon: +36 1 483 6264
Írjon nekünk